Indikatorer för finansiell samordning

Här finns rapporter som visar aggregerat resultat för indikatorer för finansiell samordning
sedan indikatorsystemet startade 2017.


Aggregerat resultat

Ban Indikatorrapport 2022

Aggregerat resultat 2022 (utgiven 2023)

Detta är den sjätte nationella indikatorrapporten som visar på utveckling av den verksamhet som bedrivs med stöd av samordningsförbund. 

Resultaten grundas på enkätundersökningar genomförda av 36 av landets 75 samordningsförbund som NNS har sammanställt och jämfört med tidigare års data. Rapporten redovisar svar från 3.970 enkäter fördelat på fem olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts; pågående respektive avslut), insatspersonal, styrelseledamöter, chefer i samverkan och remittenter.

Ett av syftena med indikatorverktyget är att bidra till att svara på frågan: ”hur vet vi att det blir bättre?” Resultatet från årets mätning visar en positiv trend inom en majoritet av indikatorområden jämfört med förra årets mätning. 

För första gången kan en jämförelse göras för den vid förra mätningen nytillkomna jämställdhets- och jämlikhetsindikatorn, som visar att det ofta finns värdegrund och rutiner på plats, men fortfarande utvecklingspotential för att arbeta med frågorna bland personal och chefer

Ikon Gr Rapport

Ban Indiatorer 2021 2

Aggregerat resultat 2021 (utgiven 2022)

Detta är den femte nationella indikatorrapporten som avser att bidra till att visa på utveckling av den verksamhet som bedrivs med stöd av samordningsförbund. 

Resultaten som redovisas grundas på enkätundersökningar genomförda av 39 av landets 76 samordningsförbund som NNS sammanställt och jämfört med tidigare års data.

Rapporten redovisar svar från 3.759 enkäter fördelat på fem olika respondentgrupper: deltagare (där två typer av enkäter använts; pågående respektive avslut), insatspersonal, styrelseledamöter, chefer i samverkan och remittenter. Den sistnämnda respondentgruppen är ny för årets mätning.

I årets mätning ingår även resultat från en ny indikator som avser att mäta förbundets utveckling av arbetet med att främja jämställdhet, mångfald och jämlikhet i den lokala samverkanskulturen.

Ikon Gr Rapport

Ban Indikatorer 2020

Aggregerat resultat 2020 (utgiven 2021)

Rapporten redovisar svar från 4 186 enkäter fördelat på fyra olika respondentgrupper: deltagare (där två typer av enkäter använts, pågående respektive avslut), personal, styrelser och chefer i samverkan. 

Resultatet är aggregerat till nationell nivå utifrån inskickade data från 42 av landets 78 samordnings förbund (januari 2021), vilket betyder att en större andel förbund ingår i årets undersökning jämfört med tidigare år. 

Jämfört med tidigare år har dock antalet respondenter minskat. Orsaken till det minskade antalet insamlade enkäter beror sannolikt på pandemins effekter i form av minskad verksamhet generellt, färre fysiska möten och en mer svårhanterlig administration kring utlämning och insamling av enkäter.

Ikon Gr Rapport


Ban Indiatorer 2019

Aggregerat resultat 2019 (utgiven 2020)

Rapporten redovisar svar från indikatorenkäter till fyra olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts –pågående och – avslut), personal, styrelser och parternas chefsgrupp. 

Resultatet är aggregerat till nationell nivå utifrån inskickade data från samordningsförbunden. Av landets 83 förbund (januari 2019) har 40 valt att redovisa svar från minst en enkättyp i denna undersökning. En nationell svarsfil har sammanställts utifrån inskickade data.

Ikon Gr Rapport

Ban Indiatorer 2018

Aggregerat resultat 2018 (utgiven 2019)

Sweco har på uppdrag från NNS sammanställt de data vi fått från totalt 41 förbund i en nationell rapport.
NNS har tagit fram en sammanfattning av rapporten. Rapporten och sammanfattningen kan laddas ned här.

I rapporten görs också en jämförelse med 2017 års nationella resultat (men då deltog ju bara 12 förbund och mätperioden var mycket kortare). 

Ikon Gr Rapport

Knapp Sammanfattning

Ban Indikatorrapport 2017

Första nationella mätningen 2017 (utgiven 2018)

Den första nationella mätningen med stöd av indikatorerna och enkätern gjordes 2017. Resultatet redovisas i en rapport sammanställd av Jonas Wells.

Ikon Gr Rapport