Indikatorer för finansiell samordning

Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund
att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund,
samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen
av arbetslivsrehabiliterande insatser.


Användarmanual

Ban Manual Indikatorer 180629

Användarmanual för att praktiskt använda enkäterna samt för att mäta och sammanställa resultaten.

Användarmanualen finns i pdf-format som kan laddas ned.

Ikon Gr Laddaned

Grey Line 240Px

Minnesanteckningar och mötesprotokoll

Utvecklingsgruppen sammanträder cirka fyra gånger per år. Minnesanteckningar från mötena publiceras löpande här nedan.

Mötesprotokoll 2019-12-02
Minnesanteckningar 2019-08-27

Mötesprotokoll 2019-05-22

Mötesprotokoll 2019-02-18
Minnesanteckningar 2018-12-11

Grey Line 240PxUtvecklingsgruppens möten under 2019

• 22 maj
• 27 augusti
• 2 december

 

Användaravtal

Ban Avtal IndikatorerAvtal om tjänster för kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer för 2019. 

Har du frågor om avtalet, kontakta jonas.wells@nnsfinsam.se

Vill ni skriva under, skicka två ex till Micaela Magnusson, NNS, c/o Samordningsförbundet i Södertälje, Ängsgatan 1A, 151 24 Södertälje

Knapp Avtal 

Genom avtal med NNS får du och ditt förbund möjlighet att få:

  • stöd att bedöma kvalitén i de samordningsförbundsfinansierade insatserna,
  • tillgång till aggregerad och jämförelsebar data mellan olika samordningsförbund
  • användarstöd och material
  • bidra till analyser på övergripande nivå och stöd i det lokala analysarbetet
  • support och utbildning för hantering av enkäterna och instrumentet
  • vidareutveckling av det gemensamma arbetet.

Knapp Svar Pa FAQ

Aggregerat resultat från indikatorenkäterna

Ban Indiatorer 2018

Sweco har på uppdrag från NNS sammanställt de data vi fått från totalt 41 förbund i en nationell rapport.
NNS har tagit fram en sammanfattning av rapporten. Rapporten och sammanfattningen kan laddas ned här.

I rapporten redovisas mätresultatet från samtliga inrapporterade indikatorenkäter (deltagare, personal, parternas chefsgrupp och styrelse). Totalt 4 414 enkäter!

I rapporten görs också en jämförelse med 2017 års nationella resultat (men då deltog ju bara 12 förbund och mätperioden var mycket kortare). Svarsandelen för alla respondentgrupper 2018 blev totalt 85 procent. Undersökningen gör dock inte anspråk på att vara en totalundersökning i de förbund som ingår i studien. NNS har inte kontrollerat om samtliga potentiella respondenter tillfrågats och hur eventuella urval har genomförts. 

Ikon Gr Rapport

Knapp Sammanfattning

Grey Line 240Px

Den första nationella mätningen med stöd av indikatorerna och enkätern gjordes 2017. Resultatet redovisas i en rapport sammanställd av Jonas Wells.

Ikon Gr Rapport

Talarpresentation från kickoff-mötet 28 augusti 2019

Ban Indik Kickoff 191828

Här kan du ladda ned talarpresentation från kickoff-mötet inför mätning av indikatorer hösten 2019. Mötet hölls  den 28 augusti 2019.

Ikon Gr Laddaned

Nationell rapport med jämställdhetsperspektiv

Ban Jamstalldhet2019

En vidareanalys av indikatorernas nationella rapport som kom tidigare i år, författad av Ulrika Eklund, har producerats på uppdrag av NNS. 

Ikon Gr Rapport

 

 

Brukarmedverkan med hjälp av NNS-enkäten

Ban Indikator Presentation

Vid en workshop den 18 december 2018 höll Ulla-Karin Schön, Stockholms Universitet, ett föredrag om brukarmedverkan med hjälp av enkäterna som används inom finansiell samordning via indikatorer.

Presentationen som Ulla-Karin Schön använde vid sitt föredrag kan nu laddas ned.

Ikon Gr Laddaned

Enkäter 

Här nedan kan du ladda ned enkäter riktade till grupperna  deltagare, personal, styrelsemedlemmar och representanter från parternas chefsgrupper. För gruppen deltagare finns flera varianter. Dels för deltagare i pågående aktiviteter, dels till deltagare i aktiviteter som är inför avslut eller har avslutats. Dessutom finns två varianter av vardera för dessa två grupper, dels där variabeln kön inte anges, dels där den anges.

Deltagare, 
pågående aktivitet 

Knapp Enk Delt Pagaende

Knapp 2 ANDRA Sprak

Deltagare, 
inför avslut av aktivitet

Knapp Enk Delt Avslut

Knapp 2 ANDRA Sprak

Personal
Styrelse

Knapp Enkat Personal

Knapp Enkat Styrelse

Parternas
chefsgrupp

Knapp Enkat Parternaschefsgr


Videofilmer

Ban Video Indikatorfilm 1

I denna video berättar Jonas Wells, utvecklare vid NNS, historien om och syftet med indikatorerna, samt hur man kan arbeta vidare med dessa.

Ban Video Utdeln Fil

Instruktionsvideo om hur man använder Utdelningsfilen

Utdelningsfilen är ett hjälpmedel för samordningsförbundet att säkerställa att alla deltagare i en verksamhet har fått möjlighet att delta i en enkätundersökning.

I videon visar Jonas Wells, utvecklare vid NNS, hur man fyller i utdelningsfilen.

Ban Video Regfil Fil

Instruktionsvideo om hur man använder Registreringsfilen

I registreringsfilen, som är en Excel-fil, fyller man i svaren från alla enkäter.

I videon visar Jonas Wells, utvecklare vid NNS, hur man fyller i registreringsfilen.

Indi Slutrapport

"Hur vet vi att det blir bättre?"

Utveckling av ett instrument  för uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Rapport om den pilotundersökning som genomförts för att pröva och evaluera användandet av indikatorer som ett instrument för samordningsförbund att bedöma kvaliteten i verksamheten.  

Rapporten har tagits fram av Susanna Larsson Tholén och Berth Danemark vid Institutionen för hälsovetenskap, Örebro universitet.

knapp_GR_läsRapport

Ban Indik Work 180531

NNS indikatorer:

Dokumentation från workshop om analys av indikatorer för finansiell samordning

Den 31 maj 2018 genomfördes en workshop om hur man kan presentera och analysera data som kommer från indikatorsystemet. 
Vi publicerar här ett antal dokumentationer från workshopen. 

Efter workshopen samtalade några deltagare om dagen. Samtalet filmades och kan ses här.

Klicka på knappen för att komma till dokumentationen.

Knapp Dokumentation

Ban JW Pod

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, har en podcast. Jonas Wells blev inbjuden att delta och beskrev satsningen på samordningsförbund, indikatorer och uppföljning av samordnad välfärd.

- Medborgarna förväntar sig att myndigheter samarbetar med varandra. Men tyvärr ser det inte ut så i verkligheten, det är många som faller mellan stolarna, säger Jonas Wells i NSPH-podden.

IK Podcast

 

Datainspektionen om användning av personuppgifter 

Föreningen NNS har haft ett samråd med Datainspektionen, DI, för att klargöra hur föreningen NNS får använda de uppgifter som samlats in genom de enkätmätningar som genomförts inom området Indikatorer för finansiell samordning.

Datainspektionen har avgivit svar i denna fråga.  

Knapp Gr Dis Svar

Linje 380Px NNS Color

Utvecklingsarbetet

Vill du ha mer information om processen att utveckla indikatiorer för finansiell samordning, klicka på länk-ikonen.

Ikon Gr Link