Banner Sntoppa Valdet

Banner SV Unga Snabb 1

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

Kalendarium

Här finns angivet planerade aktiviteter inom NNS verksamhetsområde.
Linje 380Px NNS Color

30 augusti
Webbseminarium Indikatorer
(Indikator 6)  

5 september
Möte Indikatorernas utvecklingsgrupp

5-6 september
JGL-utbildning (del 1)

19 september
Indikatorkonferens i Stockholm

4-5 oktober
JGL-utbildning (del 1)

17-18 oktober
JGL-utbildning (del 2)

15-16 november
JGL-utbildning (del 2)

5 december
Möte Indikatorernas utvecklingsgrupp

2023

10-11 januari 2023
JGL-utbildning (del 2)

 

Fredrik Lundén ny ordförande i NNS

Fredrik4 Web

Fredrik Lundén, NNS ordförande

Grey Linenns

På NNS årsmöte 3 juni valdes Fredrik Lundén till ny ordförande av eniga mötesdeltagare.

Fredrik Lundén är styrelseordförande för Samordningsförbundet Centrala Östergötland och ordförande i arbetsmarknadsnämnden på Linköpings kommun. Han har suttit i NNS styrelse i ett och ett halvt år och kommer nu vara ordförande för NNS under två år. 

Även Mattias Bergström, förbundschef för Samordningsförbundet Centrala Östergötland, är engagerad i NNS. Han har till exempel under en övergångsperiod tagit hand om en del uppgifter som NNS tjänsteperson Ola Andersson, som nu gått i pension, tidigare hanterade. 

Fredrik Lundén ser fram emot sitt fortsatta engagemang i NNS.

 Det betyder mycket för oss. Dels är det ett erkännande av det vi gör och att vårt engagemang i NNS är uppskattat. Eftersom man tar med sig sin förbundschef in i styrelsen, så kommer både jag och Mattias att vara involverade.

NNS i framtiden

Föreningen står just nu inför en brytpunkt och organisationens fortsatta inriktning har diskuterats under lång tid. Fredrik Lundén är med i en arbetsgrupp som gör en översyn av hur verksamheten och organisationen skulle kunna utvecklas. Mycket hänger på hur finansieringen kommer att se ut.

– Det kommer vi ta upp på höstens medlemsmöte. Då kan vi bygga en organisation framåt beroende på  vilka resurser vi har. Jag hoppas att NNS ska få en stark roll på den nationella  arenan och kunna föra  samordningsförbundens samlade talan.

Han lyfter fram några områden som särskilt viktiga för NNS framöver.

 Vi ser att samordningsförbunden fyller ett behov, ett ökande behov, men däremot har resurserna till Finsam inte ökat, så det är något vi behöver jobba med. Vi behöver också lyfta kunskapsnivån om vad ett samordningsförbund gör och vilka medlemsorganisationerna är.  

Han ser det som avgörande att medlemmarna känner att NNS är deras företrädare och att det är värdefullt att vara med.

 Det här är inget fåmansuppdrag utan om man ska få styrka i det så måste många engagera sig. Tidigare har det varit ett fåtal förbund som dragit ett stort lass. En av mina målsättningar är att det ska delas av flera förbund. 

Han vill också se ett närmare samarbete med Nationella rådet. Rådet är ett nationellt samverkansforum mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och regioner kring frågor som rör finansiell samordning. 

 Jag skulle vilja se att NNS blir en aktiv partner till Nationella rådet. Tillsammans kan vi bli effektivare och göra mer för de vi är tillsatta att göra nytta för.


Ban BIP Kurs 2022

Utbildning BIP: 

"BIP i praktiken"
– kursinbjudan

Inbjudan för medlemmar i NNS till Væksthusets Kompetencecenters kurs för kunskapspersoner i Sverige.

Kursen syftar till att omsätta kunskapen från forskningen till en professionell kunskap som är integrerat i praktiken hos medarbetare och organisationer inom arbetsmarknads- och rehabiliteringsområdet.

Kursen är till för dig som vill fördjupa dig i forskningen om BIP och annan relevant forskning, och som vill utvecklas i en roll där du processleder reflexiva, kollegiala samtal med fokus på att mobilisera den gemensamma professionella kunskapen och utveckla praktiken på din arbetsplats enligt principerna från BIP. 

Inbjudan

Ikon Gr Presentation

Ban Almedalen 2022

Föreningen NNS och samordningsförbunden: 

Finsam i Almedalen

Almedalsveckan börjar söndagen den 3 juli och pågår till torsdagen den 7. Onsdagen den 6 juli är den stora Finsam-dagen. 

Under onsdagen genomförs 7 programpunkter som rör samordningsförbundens verksamhetsområde. 
Plats är Donnerska husets hörsal.

Föredragen startar klockan 13 och det sista avslutas 18.30

Läs mer i programmet som du kan ladda ned här nedan.

Ikon Gr Program

Du kan läsa mer om föreläsningarna på Samordningsförbundet Finsam Gotlands webb:

Ikon Gr Link

Ban Rapport Vald S1

Föreningen NNS: 

Rapport om regeringsuppdraget att upptäcka våld

NNS har produderat en rapport som redovisar NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget att upptäcka psykiskt, fysiskt och sexuellt våld hos deltagare i samordningsförbundens insatser. 

Rapporten omfattar åren 2019 - 2021.

Regeringsuppdraget har nu förlängts och fortgår under 2022.

Ikon Gr Rapport

Läs mer på webbsidorna:

• Stoppa våldet
• Stoppavåldet unga
• Stoppa våldet redovisning
• HRV-konferens

 

Ban NNS VB 2021

Föreningen NNS: 

Verksamhetsberättelse 2021

NNS Verksamhetsberättelse för 2021 är klar och kan nu laddas ned.

Klicka på bilden ovan eller knappen nedan för att öppna och ladda ned pdf-version av verksamhetsberättelsen.

IK Arsredovisning

Nyhetsbrev från NNS medlemsförbund

Ban Sof Sthlm Juni 22 Nyh Brev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev juni 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Förstärkt kontaktväg till Arbetsförmedlingen; Två nya insatser och fler lotsar till FINSAM-team; Samordningsförbundets medverkan på Järvaveckan 2022; Ny anmälan till Aktivitetsplatsen.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof C Osterg Nyhetsbrev 22 06

Samordningsförbundet Centrala Östergötland: 

Nyhetsbrev juni 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Fredrik Lundén ny ordförande för NNS; Utblidningar i BIP; "Jag ska fungera som en bro"; Ny rapport; Direktörsträff på förbundet; Idyllisk plats för första stegt.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 5 22 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev maj 2022

I nyhetsbrevet, som är ett temanummer on Järvaveckan kan du bland annat läsa: Välkommen att träffa oss på Järvaveckan.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm Nyh April 22

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev april 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Årsredovisning 2021, Samordnat stöd, IPS integrerat i psykvården, Järvaveckan, Förstärkning på FINSAM-team, Lokal FINSAM-dag den 29 april.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Linje 380Px NNS Color

Knapp Fler Nyhetsbrev

Ban NNS Nytt 1 2022

Föreningen NNS: 

NNS-nytt nr 1-2022

Rubriker:

 • NNS ordförande har ordet
 • NNS  tjänsteman, Ola Andersson, går i pension
 • Översyn av NNS organisation och ekonomi
 • "Vi håller näsan över vattenytan"
 • Regeringsuppdraget om att upptäcka våld har förlängts
 • Västerbotten – den andra regionen som rutinmässigt frågar om våld
 • Mäns våld mot kvinnor – Hur kan vi förändra?

Knapp Read Nns Nytt

Ban Indiatorer 2021 2

Föreningen NNS: 

Aggregerat resultat för indikatorenkäter 2021

Detta är den femte nationella indikatorrapporten som avser att bidra till att visa på utveckling av den verksamhet som bedrivs med stöd av samordningsförbund. 

Resultaten som redovisas grundas på enkätundersökningar genomförda av 39 av landets 76 samordningsförbund som NNS sammanställt och jämfört med tidigare års data.

Rapporten redovisar svar från 3.759 enkäter fördelat på fem olika respondentgrupper: deltagare (där två typer av enkäter använts; pågående respektive avslut), insatspersonal, styrelseledamöter, chefer i samverkan och remittenter. Den sistnämnda respondentgruppen är ny för årets mätning.

I årets mätning ingår även resultat från en ny indikator som avser att mäta förbundets utveckling av arbetet med att främja jämställdhet, mångfald och jämlikhet i den lokala samverkanskulturen.

Ikon Gr Rapport

Ban Regeringsuppdrag2022

Föreningen NNS: 

Regeringsuppdraget förlängs

Regeringsuppdraget att upptäcka och stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld har blivit förlängt. NNS har erhållit 1.000.000 kronor i projektstöd för 2022.

NNS styrelse har beslutat att arbetsgruppen som hittills arbetat inom uppdraget får fortsatt mandat för 2022.

I dagsläget deltar 30 samordningsförbund i uppdraget. Planen framöver är att bjuda in ytterligare 20 samordningsförbund att delta. 

Målet är också att bygga upp en struktur för att göra arbetet mer hållbart inför 2023 samt att hitta ett bra uppföljningssystem tillsammans med Statisticon.

Läs mer om vad som uppnåddes inom regeringsuppdraget under 2021 på webbsidan stoppavaldetredovisning.

Ban 2 NNS Nytt 3 2021

NNS-nytt: 

NNS-nytt nr 3-2021

Temanummer om regeringsuppdraget att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

I NNS-nytt nr 3-2021 finns följande rubriker:

 • Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
 • Medverkande i Jämys konferens den 1/12 om att öka upptäckten av våld
 • Webbsida med information om uppdraget
 • Ett uppdrag som vuxit med tiden
 • NNS arbetsgrupp

Knapp Read Nns Nytt

Linje 380Px NNS Color

Ny webbsida om redovisning av regeringsuppdraget

NNS har skapat en webbsida med information om och redovisning av regeringsuppdraget. Den är integrerad som en del av NNS-webben.

Webbsidan är en undersida till sidan Stoppa våldet. Överst på den sidan finns en länk till den nya webbsidan. 

Knapp Link Stoppav Redovisning


Ban 2 Uppvaktning 21 11 02

Föreningen NNS: 

Uppvaktning för att lyfta situationen för individer med funktionsvariation på arbetmarknaden

Den 2 november uppvaktade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Älv&Kust Arbetsmarknadsdepartementet. 

Frågan som lyftes var att individer med funktionsvariationer och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga inte fullt ut är synliga i statistiken. 

NNS lyfte även fram tankar om hur vi tillsammans kan arbeta för att synliggöra målgruppen, genomföra stöd till individer genom samordningsförbund och stärka den lokala samverkan.

På bilden ses från vänster:
Ann-Marie Larsson, NNS
Marie Svensson, NNS ordförande
Cecilia Eng-Jakobsson, Arbetsmarknadsdepartementet
Roger Mörtvik, Statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet
Henrik Svedberg, Samordningsförbundet Älv&Kust
Ricky Ifwarsson, Arbetsmarknadsdepartementet
Ola Andersson, NNS, är inte med på bilden men deltog vid uppvaktningen (tog fotografiet)

Presentation vid uppvaktningen

Här kan du ladda ned presentationen som NNS använde vid uppvaktningen.

Ikon Gr Presentation

Ban 2 Video BIP 211028

Föreningen NNS: 

Informationsmöte om BIP

Den 28 oktober hölls ett digitalt informationsmöte om BIP. Det spelades in och du kan se det inspelade mötet om du klickar på knappen här nedan.

knapp_GR_film

Länk till informationsbroschyrer

I filmen visas tre informationsbrocshyrer som tagits fram av Vaeksthusets Forskningscenter i Danmark. Broschyrerna är på svenska och kan laddas ned via organisationens webb.

Ikon Gr Link

Ban Hedersfortyck

Stöd för yrkesverksamma i frågor om hedersförtryck

Webbsidan hedersförtryck.se är en informationssida  riktad till yrkesverksamma som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Den drivs av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn eller vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, kan du ringa den nationella stödtelefonen på
010- 223 57 60.

Grey Linenns

Detta är ett fortsatt samarbete mellan Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland och NNS om att stoppa våldet.

knapp_GR_readMore

Ban 3 Sem I Armiljo

Seminarieserie i arbetsmiljö: 

Tre seminarier om arbetsmiljö i samordningsförbund

I april 2021 genomförde NNS i samarbete med Sobona tre seminarier med olika teman om arbetsmiljö i samordningsförbund. 

Seminarierna filmades och kan ses en och en genom att klicka på bilden eller på knappen här nedan.

Knapp Se Seminarier


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook