ban_Medlemssidor

ban_Kunskapsbanken

ban_nns-nytt

Banner Indikatorer

Ban Hearing 161116

Socialförsäkringsutskottet om Finsam:

Öppen utfrågning om Finsams fortsatta utveckling

Socialförsäkringsutskottet höll den 17 november 2016 en öppen utfrågning om den fortsatta utvecklingen och nästa steg för Finsam, finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

NNS orförande Tord Karlsson höll ett anförande med huvudfokus på tre frågeställningar inom FInsam: Den långsiktiga ekonomin, hur man på ett bättre sätt kan använda FInsam och hur man binder ihop den lokala nivån med den nationella.

Utöver från NNS deltog socialförsäkringsminister Annika Strandhäll samt representanter från SKL, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen. Utfrågningen avslutades med en frågestund. 

Utfrågningen filmandes och kan ses i sin helhet.

knapp_GR_film

Tord Karlssons anförande startar 34 minuter in i filmen och är cirka 10 minuter långt.

Reflektioner kring utfrågningen

Så här sammanfattar NNS ordförande Tord Karlsson sina tankar om utfrågningen:
Plugg 10X10
"Socialförsäkringsutskottet har återigen givit oss möjligheten att diskutera Finsam och dess framtid. Ett utmärkt initiativ av våra vänner i utskottet.
Diskussionen och de inlägg som gavs under hearingen var också målande över de problem som vi har. De flesta, ja alla, pratade utifrån sina egna bevekelsegrunder och sitt eget "rör". Ministern framhöll att samordningsförbunden kunde spela en viktig roll för att minska sjukskrivningar och hjälpa unga med aktivitetsersättning, Kassan framhöll unga som vare sig studerar eller arbetar samt de med aktivitetsersättning, SKL tryckte på arbetet med nyanlända och AF pratade om sitt huvuduppdrag där 72% av de som nu är inskrivna på AF nu är i behov av er rehabiliterande insatser. Socialstyrelsen tryckte på gruppen som har psykiatrisk problematik.
Bilden som våra ägare ger är långt ifrån samstämmig. Några tror att de dessutom kan styra oss med direktiv i syfte att lösa just deras behov. Vi är i behov av en bättre diskussion o debatt om vad vi vill med Finsam och vad vi kan använda Finsam till. Vi behöver en diskussion som inte enbart tar sig uttryck i någon enskild ägares perspektiv utan som har en helhetssyn på Finsam. Det upplever jag saknas. Vi i NNS tar nu stafettpinnen och kommer inom kort att bjuda in till fortsatt dialog om dessa frågor. Vi är övertygade om att Finsam behövs och kan spela en viktig roll i att täppa till hålen inom välfärden."

Ban Brev FK 161107

Skrivelse från NNS till Försäkringskassan:

Försäkringskassan lyssnar på samordningsförbundens oro över förändrad prissättning

– Det är oerhört glädjande att vi fick ett så snabbt och positivt svar, säger Tord Karlsson, ordförande vid Föreningen NNS, efter det att Försäkringskassan ändrat sig och återgår till 2015 års debiteringsrutiner.

Försäkringskassan har under 2016 ändrat sin prissättning för personal som arbetar med finansiering och stöd från samordningsförbund.

Föreningen NNS har i en skrivelse meddelat Föräkringskassan om de negativa konsekvenserna. 

Försäkringskassans  ändrade prissättning har haft negativa konsekvenser för individer som är i behov av samordnade insatser men har också på ett avgörande sätt drabbat den samverkan som utvecklats mellan myndigheterna.

Vidare riskerade Försäkringskassans förändrade prissättning att få konsekvensen att medlemmar skulle lämna förbunden, då oskäligt stora delar av den finansiella samordningen skulle gå till att ersätta oskäligt höga overheadkostnader hos parterna. 

Nu har Försäkringskassan tagit intryck av den analys som NNS framfört i sin skrivelse och återgått till 2015 års debiteringsmodell.

Knapp Gr SkrivelseIkon Gr Bilaga

I en bilagan finns en uppmaning från socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om dialog.

Jonas Wells, NNS, har gjort en kartläggning av hur samordningsförbunden har valt att hantera Försäkringskassans ökade anspråk för overheadkostnader. 

Knapp Gr Kartlaggning

Läs Försäkringskassans svar om att återgå till 2015 års debiteringsnivå.

Knapp Gr Fks Svar

 

 

 

Ban Ordf Konf 17

NNS bjuder in till ordförandedag:

Välkomna till ordförandedag för samordningsförbunden

Den 26 januari 2017 arrangerar NNS för andra gången en dag för en av de viktigaste rollerna i samordningsförbunden, nämligen ordföranderollen. 

Dagen kommer erbjuda både förberedda presentationer och interaktiva moment där vi tillsammans bidrar och utvecklar innehållet.

Mer info kommer inom kort och än finns det utrymme för inspel för frågor och ämnen ni vill lyfta upp.

Sista anmälningsdag är den 18 januari 2017.

knapp_GR_readMore

Knapp Anmalan

Ansvarig för anmälningarna är Carina Stålenmark, Samordningsförbundet Centrala Östergötland. 

 


Ban 2Arbforalla

Bok om funktionsnedsättning och arbete:

"Arbetsliv för alla"

NNS utvecklare Jonas Wells har skrivit en artikel om samordningsförbundens utveckling och möjlighet tillsammans med forskare Susanna Larsson-Tholén i skriften "Arbete för alla".

I boken belyser några av landets ledande forskare inom området temat funktionsnedsättning och arbetsliv utifrån olika perspektiv.

I boken ges också en rad exempel på hur samspelet mellan personer med funktionsnedsättning och arbetsmiljön ser ut och hur omgivningsfaktorer kan förändras så att inträdet på arbetsmarknaden underlättas.

Avslutningsvis ger författarna en samlad bild av centrala faktorer som påverkar tillgängligheten, samtidigt som ansvarsfrågan diskuteras.

knapp_GR_readMore

Ban Budgetprop

Regeringens budgetproposition:

Budgetramen på samma nivå

I regeringens budgetproposition föreslås budgeten för finansiell samordning för 2017 bli densamma som under 2016. 

Sammanfattning:

  • Budgetram på 339 miljoner kr förslås för 2017 vilket är samma nivå som 2016
  • Stor närvaro i propositionen av samordningsförbunden som en resurs för arbete med aktivitetsersättning
  • Totalt sett anslås 2 901 miljoner kr för anslaget Bidrag för sjukskrivningsprocessen där fiannsiell samordning genom samordningsförbund ingår (11,7 % av anslaget)
  • Viktiga källor för regeringens ställningstagande för fortsatt utveckling av, och stöd för, samordningsförbunden är Aktivitetsersättning – en ersättning utan aktivitet? (Riksrevisionen, RiR 2015:7) och Samordningsförbunden och unga med aktivitetsersättning. En uppföljning av insatser finansierade av samordningsförbunden för unga med aktivitetsersättning (Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2016:4).

knapp_GR_readMore

Indi Slutrapport

Indikatorer för finansiell samordning:

"Hur vet vi att det blir bättre?"

Utveckling av ett instrument  för uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Rapport om den pilotundersökning som genomförts för att pröva och evaluera användandet av indikatorer som ett instrument för samordningsförbund att bedöma kvaliteten i verksamheten.  

Rapporten har tagits fram av Susanna Larsson Tholén och Berth Danemark vid Institutionen för hälsovetenskap, Örebro universitet.

knapp_GR_readMore


Rapportserie 16 1

NNS skriftserie 2016-1: 

Exempel på insatser med fantastiska resultat

– och vad den finansiella samordningen möjliggör

Detta nummer i NNS rapportserie samlar femton artiklar, tretton härrörs till de exempel på insatser med fantastiska resultat som samlades in under vintern 2015/16. Förutom dessa återfinns en artikel om samhällsekonomiska resultat samt en artikel som försöker fånga vad som utmärker insatserna generellt. 

Ett framväxande tema är hur insatserna betonar arbe­tet med att möta människor, på riktigt, i sina resurser samt hur ledarskap från samordningsförbund och lokala myndighetsföreträdare tillsammans möjliggör en långsiktig och samordnad välfärd särskilt riktad till dem som allra mest kan dra nytta av den.

knapp_GR_readMore

Ban Rapportserie 15 3

Föreningen NNS rapportserie 2015-3: 

Samverkande framgångsfaktorer

Framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov

Ansatsen har varit att utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv, spana efter goda exempel och framgångsfaktorer som är till hjälp för behovsgruppen utlandsfödda i behov av omfattande samordnade rehabiliteringsinsatser.  

Rapporten finns i digital och tryckt version.

knapp_GR_readMore

Rapportserie 15 2

Föreningen NNS rapportserie 2015-2: 

Hur märker vi att det blir bättre?

Framväxten av indikatorer inom
den finansiella samordningen

I den andra editionen av NNS rapportserie finns sex rapporter samlade som beskriver a-betet med att ta fram indikatorer inom den finansiella samordningen.

Rapporterna ger var och en svar på frågan om vad som är indikatorprojektets utgångspunkt och alla ger sin version på de första och nästkommande stegen av processen. 

Rapporten finns i digital och tryckt version.

knapp_GR_readMore

Rapportserie 15 1

Föreningen NNS rapportserie 2015-1: 

Samhällsekonomiskt resultat av insater inom samordnings-
förbunden, 2007 till 2014

I den första editionen av NNS rapportserie görs en sammanställning av det samhällsekonomiska resultatet av insatser inom samordningsförbunden med fokus på finansiell samordning, som utvärderats under perioden 2007 till 2014.  

knapp_GR_readMore

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

Just nu finns bland annat följande på Torget: 

Samordningsförbundet i Jämtlands län:
Inspirations- och kunskapsdag för att möta kvantitativa och kvalitativa utmaningar i flyktingmottagandet.

Samordningsförbundet i Jämtlands län:
Samjamtdagen 2015 - den årliga dagen av sammanfattning, framåtblickande och möten.

img_Blogg

Ur det senaste blogginlägget:

Hur LEGO-gubbar kan stödja samverkan

Kan LEGO-gubbar stödja samverkan? Självklart kan de det! I tisdags arrangerade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland ett nätverksmöte för integrerad samverkan i Linköping. I förbifarten nämndes en idé som hjälper oss att verka mer personcentrerat och för integrerad samverkan. Det var Mattias Bergströms LEGO-gubbar.

LÄS MER

img_Facebook

Pa Gang Nederst

2017-01-26  Ordförandedag för samordningsförbunden