Banner Sntoppa Valdet

Banner SV Unga Snabb 1

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

Kalendarium

22 april 2020
Arbetsutskott

27-28 maj 2020
Styrelseplanering och styrelsemöte

9 juni 2020
Arbetsutskott

8 september 2020 
Utbildning om jämställdhet, JGL

 

Corona-viruset påverkar oss alla och våra verksamheter

Marie Svensson 2019 684X1024

Marie Svensson
Ordförande i NNS

För närvarande drabbas vi alla på olika sätt av Corona-viruset. Vi kan själva vara smittade eller så  kan någon av våra nära och kära eller kolleger vara eller bli det.  

Vår vardag och vårt uppdrag påverkas

Våra arbetsplatser kan helt plötsligt bli, om inte tomma, så i alla fall mycket glesare.

Vi kan inte träffa våra kolleger och deltagare i verksamheter på samma sätt som vi gjort tidigare. Samtidigt är våra myndigheter och arbetsplatser styrda av nya direktiv som påverkar deras verksamhet och vårt samarbete. 

Allt detta påverkar vår vardag och vårt uppdrag. Vårt uppdrag, att stödja myndigheters samverkan, har fått helt andra förutsättningar och försvårar det direkta mötet med våra invånare. 

Många av oss arbetar på distans eller hemma vilket också påverkar arbetssituationen och vår effektivitet. 

NNS årsmöte är inställt, där bland annat nya ledamöter skulle väljas och som skulle leda NNS arbete.

Nya sätt att samarbeta behöver utvecklas

Det  arbete som vi driver tillsammans i NNS behöver sannolikt hitta nya och komplementära former.

I allt detta är det viktigt att vi fortsätter att både försöka bibehålla och utveckla våra arbetssätt gentemot våra invånare. 

Vi behöver varandras stöd än mer

Det kan lätt bli så att vi får ett stort fokus på vårt inre arbete. Det kan vara viktigt under en begränsad tid, för att få det att fungera. 

Här behöver vi hjälpas åt och utbyta erfarenheter från och mellan samordningsförbunden om hur vi kan hantera och utveckla våra arbetssätt.

Sök kontakt med varandra och med NNS

Jag vill uppmana alla medlemmar i NNS att söka kontakt med varandra och med NNS. Gärna  genom att använd de digitala verktyg som finns.

Sök kontakt för att dela med dig, att lyssna in kollegerna och bry dig om.

När vi kommit igenom detta så hoppas jag att vi tillsammans kan se på den här perioden som något visserligen  utmanande men också lärorikt.

Marie Svensson


Ban Sida Installt 2020

NNS årsmöte: 

NNS årsmöte är inställt!

NNS Ordförande Marie Svensson har i samråd med Arbetsutskottet beslutat att ställa in årsmötet den 24 mars i Tylösand och flytta fram årsmötet till ett senare tillfälle.

Skälet till beslutet är att Nationella Rådet har beslutat att ställa in den nationella konferensen i enlighet med regeringens beslut om förbud mot tillställningar som har fler än 500 deltagare.   

Vi återkommer med information om när årsmötet kan hållas när vi vet mer om förutsättningarna.

 

Ban Corona

Coronaepidemin medför en högre risk för våld i nära relationer

Barn och kvinnor/män som lever i familjer där det finns en partner eller en förälder som utövar våld befinner sig nu i en allvarlig samhällssituation som medför en högre risk att utsättas för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Våldet mot kvinnor och barn ökar under perioder där familjemedlemmar tillbringar mer tid tillsammans. Dagens allvarliga samhällssituation pga Coronaepidemin medför bland annat en stark oro för att förlora arbete och därmed försörjning. Oro för egen och andras hälsa samt begränsade möjligheter att röra sig fritt. Denna negativa kombination av starka yttre påfrestningar utgör en högre risk för våld i nära relationer.

knapp_GR_readMore

Ban Zandra Radiointervju

Unga utsatta för våld av partner söker stöd

Många unga har det senaste året sökt stöd hos den nya nationella stödverksamheten ungarelationer.se, som vill motverka killars våld mot tjejer och våld i unga relationer.

Zandra Kanakaris är generalsekreterare för stiftelsen 1000 möjligheter, som bland annat har skapat webben ungarelationer.se

Zandra Kanakaris intervjuades i Sveriges Radio P1 den 24 mars 2020.

 Klicka på bilden ovan för att  lyssna på intervjun.

Ban Zandra TV4

Zandra Kanakaris medverkade även i TV4 Nyhetsmorgon den 24 mars 2020. 

Klicka på bilden ovan för att se inslaget.

Ban Indiatorer 2019

Föreningen NNS: 

Aggregerat resultat för indikatorenkäter 2019

Rapporten (utgiven 2020) redovisar svar från indikatorenkäter till fyra olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts –pågående och – avslut), personal, styrelser och parternas chefsgrupp. 

Totalt består denna rapport av data från 5.278 insamlade enkäter. Det betyder att jämfört med förra årets 4.414 svar har antalet respondenter ökat med 863 personer, det vill säga med 20 procent. Jämfört med tidigare års undersökningar har också en väsentligt större andel av de svarande deltagarna angett bakgrundsvariabel kön. Det beror troligen på att tidigare enkät utan könsfråga har tagits bort samt att vikten av att kunna särredovisa svar utifrån kön betonats. Både dessa åtgärder är en följd av den jämställdhetsanalys NNS gjorde på förra årets rapport under sommaren 2019.

Ikon Gr Rapport


Ban NNS H Konf2019

NNS konferens: 

Höstkonferens 2019

NNS höstkonferens 2019 hölls den 29-30 oktober.
Under konferensen avhandlades pågående strategiskt arbete inom välfärdsområdet, utbyttes erfarenheter kring det som är viktigt i samordningsförbunden just nu samt diskution om hur NNS bör arbeta framgent.

Konferensens inriktning var: 

 • Hur utvecklar vi FINSAM tillsammans? 
 • Hur involverar vi politiken på alla nivåer i högre utsträckning. 
 • Hur når vi politisk och finansiell samordning? Inbjudna är bl.a. Inspektionen för socialförsäkringen och politiska företrädare.

Ladda ned konferensprogrammet här:

Ikon Gr Program

Ban Tjstedesign

NNS workshop: 

Samarbete kring tjänstedesign

Den 21 augusti deltog 11 förbund i en workshop gällande tjänstedesign. 

Bakgrunden var det initiativ som togs på senaste konferensen (mars 2019) kring temat tjänstedesign arrangerat av Samordningsförbundet Centrala Östergötland där man bland annat föreslog bildandet av ett nätverk kring Tjänstedesign. En fråga ställdes då även till NNS om huruvida NNS kan ha en sammanhållande och eventuellt drivande funktion när det gäller utvecklingen av tjänstedesign hos förbunden. Som svar på detta bjöd NNS in samtliga medlemsförbund till denna workshop och temat för dagen var hur vi tillsammans och med NNS kan utveckla arbetet med Tjänstedesign.

Flera förslag framkom under dagen, bland annat:

 • Samarbete med akademi och myndigheter.
 • Det behövs mötesarenor för kunskapsutbyte och lärande.
 • Stora vinster med sammanhållet arbete i stället för arbete i öar.
 • Utbildningsbehov kring tjänstedesign.
 • En nationell samordnare för förbunden med kunskap om tjänstedesign behövs. Som motor och struktur i arbetet men även för inspiration, kunskap och kontakter.
 • En arbetsgrupp/utvecklingsgrupp utsågs för att påbörja arbetet.
 • Ett samlat dokument med bakgrund och utvecklingsstrategier.
 • Höstkonferensen ska användas för att inventera och mobilisera.
 • Vi ska söka finansiärer brett från ESF via forskningsanslag till egenfinansiering.

Knapp Minnesant

Ban Almed 19 Film Sem

Almedalen 2019, filmat seminarium: 

Jämställd samordnad välfärd

Under Almedalsveckan hölls ett seminarium om hur viktigt det är att ha jämställdhetsperspektiv med i samverkansarbetet.

Charlotte AxelssonSamordningsförbundet InsjöriketUlrika Eklundkonsult och utbildare samt Jonas WellsSödra Dalarnas Samordningsförbund höll i seminariet som modererades av Kjell SjundemarkSamordningsförbundet Södertälje.

Seminariet filmades och kan ses i sin helhet. Klicka på bannern för att se det inspelade seminariet.

Ban Link Video Almedalen 19

Ban 2 Isf 2019

Utvärdering av samverkan: 

Samordningsförbunden gör skillnad

ISF (Inspektionen för socialförsäkringar) har på uppdrag av regeringen granskat samverkan genom samordningsförbund. Den andra av sammanlagt tre rapporter har nu publicerats. 

I den andra papporten skriver isf bland annat: 
"Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda jämfört med kommuner som inte är med i ett förbund”.

Bland annat hittar isf följande effekter i kommuner som är med i samordningsförbund:

 • Andelen personer med sjukpenning minskar.
 • Andelen personer med sjuk- och aktivitetsersättning ökar.
 • Andelen män som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete ökar. 

Den tredje och sista delen av granskningen kommer i december 2021. Den ska beskriva effekterna av samordningsförbundens verk­samhet på individ­nivå.

Grey LinennsDen första rapporten har titeln:
Samordningsförbundens organisering och verksamhet
Ikon Gr Rapport

Den andra rapporten har titeln:
Gör samordningsförbund någon skillnad?
Ikon Gr Rapport


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook