Banner SV Snabb 1

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

Kalendarium

Här finns angivet planerade aktiviteter inom NNS verksamhetsområde.
Linje 380Px NNS Color 17 april
NNS årsmöte i Halmstad (i samband med Finsamkonferensen)

17 april
Konstituerande styrelsemöte 
(i samband med NNS årsmöte)

15 juni
Styrelsemöte (digitalt), kl 8.30-12

27 juni - 1 juli
Eventuell medverkan i Almedalen

13 september
Styrelsemöte (digitalt), kl 8.30-12

(Datum inte faställt)
Medlemsmöte i samband med förbundschefsdagar

7 december
Styrelsemöte (digitalt), kl 8.30-12

Ban Valdanm 230322

Föreningen NNS:

Välkommen att delta i regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld

Till er som ännu inte har anslutit er till regeringsuppdraget om att öka upptäckten av våld: 

Nu har ni chansen att ansluta er innan regeringsuppdraget avslutas.

Utifrån besvarade frågeformulär om våld av 2.100 unika personer sedan 2019 och befintliga studier är det 40 % av förbundens deltagare som har hört och sett ett psykiskt, fysiskt och sexuellt våld mellan närstående under sin uppväxt. 

Den gruppen blir sedan utsatt för ett omfattande våld som barn, ungdom och vuxen i en mycket högre grad än de som inte har sett och hört våld mellan närstående under sin uppväxt. 

Deltar ni i regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld skapar ni möjligheter att kunna ge dessa människor adekvata insatser som skydd, stöd och behandling samt en insikt om hur våldet kan ha påverkat deras liv och därmed ges möjligheter att kunna tala om det som har varit vilket är en läkande process i sig. 

knapp_GR_readMore

Ban Brev Styr 23 03 09

Föreningen NNS:

Brev från NNS styrelse 9 mars

Brev från NNS styrelse 9 mars innehåller följande:

 • Regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld
 • Nationella rådet
 • Lunchseminarium vid riksdagen om NNS indikatorer
 • En ny hemsida för NNS
 • NNS i Almedalen 2023
 • Årsredovisningen för 2022
 • NNS tjänstepersonstöd
 • NNS styrelse har gjort en översyn av sina stadgar
 • NNS kontaktmannaskap
 • NNS årsmöte i Halmstad 

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Vald Nyhetsbrev

Föreningen NNS:

Nyheter om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld

Det första månadsbrevet om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld har tagits fram. Det är tänkt att komma ut en gång per månad.

Detta nummer har följande rubriker:

 • NNS rapport om regeringsuppdraget under 2022.
 • Forum Jämställdhet - konferens i Malmö.
 • Inmatning och insamlande av svar från frågeformulär.
 • NNS konferens med temat "Att öka upptäckten av våld"
 • Svartsjuka är inte romantiskt.
 • NNS webbsidor om regeringsuppdraget. 

IK Read Nyhetsbrev

Ban Rapport 2022

Föreningen NNS:

Rapport om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld under 2022

NNS har producerat en rapport som redovisar NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld under 2022.

Under åren 2019 - 2022 har 2.200 unika personer som deltar i insatser finansierade av samordningsförbund rutinmässigt fått möjligheten att svara på ett frågeformulär med sju definierade frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Statistiken som genererats visar att gruppen personer 16 - 64 år som står utanför arbete och studier har omfattande erfarenheter av olika former av våld men att de oftast inte har fått några tidigare frågor om våld från andra verksamheter.

Personerna har även en hög förekomst av en egen utsatthet för att ha sett och hört våld mellan närstående under sin uppväxt och som i sin tur leder till en egen hög utsatthet för fortsatt våld både från närstående som från någon annan person.

Ikon Gr Rapport

Nyhetsbrev från NNS medlemsförbund

Ban Sof Sthlm 2303 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev mars 2023

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa: ESF-projektet Lumena och Conecto; Kommunhubben och styrelsens sammansättning under nya mandatperioden.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 2212 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev december 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa: Ny verksamhetsplan med budget för 2023; Digital information om Arbetsförmedlingen 2023; Nytt om Aktivitetsplan; Konferens för IPS integrerad i Psykvården den 17 november.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Vast Nyhetsbrev 2 22

Samordningsförbundet Väst: 

Nyhetsbrev nr 2, 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa: Aktuellt om insatser hos Sof Väst; Vi har sökt ESF-medel till projekt "Gränsgångare"; Utbildning i BIP progressionsmätning; Vi söker förbundschef; Informationsfilm om Finsam och samordningsförbund.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 2210 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev oktober 2022

I nyhetsbrevet kan du läsa om: Välkomna till ett digitalt event den 5 oktober som ingår i arrangemanget Innovationsveckan; Digitalt resultatseminarium för projektet "Rätt stöd för mig" den 25 oktober.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Linje 380Px NNS Color

Knapp Fler Nyhetsbrev

Ban Arsmote 2023

NNS årsmöte 2023:

Inbjudan till NNS årsmöte

NNS årsmöte 2023 kommer att hållas den 17 april i Halmstad på Hotel Tylösand. Det hålls dagen innan FINSAM-konferensen som äger rum på samma ställe.

Den formella kallelsen och dagordningen kommer att sändas ut senare. NNS hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta på plats. För de som inte kan göra det kommer det finnas möjlghet att delta digitalt.

Läs mer i inbjudan som kan laddas ned via knappen nedan.

Inbjudan

Anmälan görs via webb. Klicka på knappen nedan för att komma till webbsidan för anmälan.

Knapp Anmalan

Ban Indikatormote 23 01 30

NNS – Indikatorer för finansiell samordning:

Nationellt seminarium – Nationell Indikatorrapport 2022

Den 14 februari genomförde NNS ett nationellt seminarium inför publiceringen av Nationell Indiaktorrapport 2022.

Rapporten visar aggregerat resultat från indikatorenkäter insamlade av samordningsförbund.

Klika på bilden nedan för att se och ladda ned föreläsningspresentationen från seminariet.

Ban Indik Pres Rapport 22

Ban Brev Styr 23 01

Föreningen NNS:

Brev från NNS styrelse 30 januari

Årets första brev från NNS styrelse innehåller följande:

 • Styrelsen efter valet 2022
 • Rapport om nationella indikatorer
 • NNS kontakter på nationell nivå
 • Kommunikation och Almedalen
 • Samarbete med Malmö universitet
 • Arbetsförmedlingens förfrågan om remiss "Utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden"
 • Kontaktpersoner riktat till NNS insatser och aktiviteter
 • NNS kontaktpersoner hos samordningsförbunden
 • NNS årsmöte 17 april i Halmstad/Tylösand
 • Övrigt som är på gång 

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Indikatorrapport 2022

NNS – Indikatorer för finansiell samordning:

Nationella indikatorrapporten 2022

Detta är den sjätte nationella indikatorrapporten som visar på utveckling av den verksamhet som bedrivs med stöd av samordningsförbund. 

Resultaten grundas på enkätundersökningar genomförda av 36 av landets 75 samordningsförbund som NNS har sammanställt och jämfört med tidigare års data. Rapporten redovisar svar från 3.970 enkäter fördelat på fem olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts; pågående respektive avslut), insatspersonal, styrelseledamöter, chefer i samverkan och remittenter.

Ett av syftena med indikatorverktyget är att bidra till att svara på frågan: ”hur vet vi att det blir bättre?” Resultatet från årets mätning visar en positiv trend inom en majoritet av indikatorområden jämfört med förra årets mätning. 

För första gången kan en jämförelse göras för den vid förra mätningen nytillkomna jämställdhets- och jämlikhetsindikatorn, som visar att det ofta finns värdegrund och rutiner på plats, men fortfarande utvecklingspotential för att arbeta med frågorna bland personal och chefer

Ikon Gr Rapport


Ban Konf 7 12 22

Föreningen NNS: 

Konferens om NNS och samordningsförbundens regeringsuppdrag

Den 7 december 2022 genomförde NNS en konferens med temat ATT ÖKA UPPTÄCKTEN AV VÅLD.

Konferensen filmades och de olika föreläsningarna kan ses separat. 

Klicka på bilden för att komma till webbsidan där föreläsningsfilmerna finns.

Ban BIP Kurs 2023

Kursinbjudan: 

BIP i praktiken - kurs för kunskapspersoner

Vaeksthusets Kompetencecenter bjuder in personer från NNS medlemsförbund till en kurs i BIP den 29 mars 2023. 

Kursens syfte är att utbilda kunskapspersoner som kan leda reflexiva, kollegiala utvecklingsprocesser med verksamhetens medarbetare med fokus på att integrera de centrala principerna från BIP-forskningen i verksamhetens praktik.

NNS medlemsförbund erbjuds ett rabatterat kurspris.

Anmälningskoden/Rabattkoden för NNS-medlemmar är NNS2023.

Läs mer på Vaeksthusets webbsida där du även kan anmäla dig.

Ikon Gr Link

Ban Rapport Vald S1

Föreningen NNS: 

Rapport om regeringsuppdraget att upptäcka våld

NNS har produderat en rapport som redovisar NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget att upptäcka psykiskt, fysiskt och sexuellt våld hos deltagare i samordningsförbundens insatser. 

Rapporten omfattar åren 2019 - 2021.

Regeringsuppdraget har nu förlängts och fortgår under 2022.

Ikon Gr Rapport

Läs mer på webbsidorna:

• Stoppa våldet
• Stoppavåldet unga
• Stoppa våldet redovisning
• HRV-konferens

Ban NNS Nytt 1 2022

Föreningen NNS: 

NNS-nytt nr 1-2022

Rubriker:

 • NNS ordförande har ordet
 • NNS  tjänsteman, Ola Andersson, går i pension
 • Översyn av NNS organisation och ekonomi
 • "Vi håller näsan över vattenytan"
 • Regeringsuppdraget om att upptäcka våld har förlängts
 • Västerbotten – den andra regionen som rutinmässigt frågar om våld
 • Mäns våld mot kvinnor – Hur kan vi förändra?

Knapp Read Nns Nytt


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook