Banner Sntoppa Valdet

Banner SV Unga Snabb 1

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

Kalendarium

3 mars 2020
Styrelsemöte

24 mars 2020
Föreningen NNS årsmötet i samband med Finsam-konferensen i Halmstad

6 april 2020 
Utbildning om jämställdhet, JGL

22 april 2020
Arbetsutskott

27-28 maj 2020
Styrelseplanering och styrelsemöte

9 juni 2020
Arbetsutskott

8 september 2020 
Utbildning om jämställdhet, JGL

 

Ban Arsmote 2020

NNS årsmöte: 

NNS årsmöte 2020 i Halmstad

Nationella nätverket för Samordningsförbund, NNS, håller årsmöte i samband med FINSAM-konferensen i Halmstad, 24-25 mars.

Kallelse med förslag till dagordning kan laddas ned här.

Ikon Gr Kallelse

Motioner senast 10 februari

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 februari 2020 och sändas till Ola Andersson. Motioner kan sändas via mail.
Knapp Skicka Mail

Förslag till valberedningen 
senast 31 januari

Förslag till valberedningen inför val av styrelse sänds senast den 31 januari 2020 till Ingrid Jerneborg Glimne. Förslag kan sändas via mail.
Knapp Skicka Mail

Frågor om nomineringar

För frågor gällande nominerngar kontaktas någon ur valberedningen:

Ingrid Jerneborg Glimne, Sörmland
Telefon: 070-622 60 03
Knapp Skicka Mail

Ewa Pihl Krabbe, Skåne
Telefon: 070-517 37 47
Knapp Skicka Mail

Karin Näsmark, Jämtland
Telefon: 076-816 23 00
Knapp Skicka Mail

Ban NNS Sekreterare

Föreningen NNS: 

Vi söker en sekreterare

Den sista januari slutade Micaela Magnusson sin tjänst som Föreningen NNS sekreterare och administratör.

Finns det någon person hos våra medlemsförbund som är intresserad av att ta över uppdraget, som är ett deltidsuppdrag?

För ytterligare information kontakta gärna
Ola Andersson, tel: 070-305 27 55.

Intresseanmälan skickas via mail till någon av följande personer:

Marie Svensson
Knapp Skicka Mail

Ola Andersson
Knapp Skicka Mail

 

Ban Indiatorer 2019

Föreningen NNS: 

Aggregerat resultat för indikatorenkäter 2019

Rapporten (utgiven 2020) redovisar svar från indikatorenkäter till fyra olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts –pågående och – avslut), personal, styrelser och parternas chefsgrupp. 

Totalt består denna rapport av data från 5.278 insamlade enkäter. Det betyder att jämfört med förra årets 4.414 svar har antalet respondenter ökat med 863 personer, det vill säga med 20 procent. Jämfört med tidigare års undersökningar har också en väsentligt större andel av de svarande deltagarna angett bakgrundsvariabel kön. Det beror troligen på att tidigare enkät utan könsfråga har tagits bort samt att vikten av att kunna särredovisa svar utifrån kön betonats. Både dessa åtgärder är en följd av den jämställdhetsanalys NNS gjorde på förra årets rapport under sommaren 2019.

Ikon Gr Rapport

Ban Stoppa Valdet

NNS konferens: 

Våldet måste stoppas! 

NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsmyndigheten och Socialstyrelsen i ett regeringsuppdrag med målet att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt att förmedla adekvata insatser mot detta.    

Den 10 oktober genomförde NNS en uppstartskonferens där flera samordningsförbund, de deltagande parterna i regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet deltog. 

NNS kommer att starta pilotverksamhet med ett antal samordningsförbund på ett antal platser i landet för att prova hur förbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser till våldsutsatta.

Läs mer i pressmeddelandet som sändes ut i samband med konferensen.

IK Pressmeddelande

Grey Linenns

Regeringsuppdraget - Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019–2021 Regeringsbeslut S2019/01517/JÄM

knapp_GR_readMore


Ban NNS H Konf2019

NNS konferens: 

Höstkonferens 2019

NNS höstkonferens 2019 hölls den 29-30 oktober.
Under konferensen avhandlades pågående strategiskt arbete inom välfärdsområdet, utbyttes erfarenheter kring det som är viktigt i samordningsförbunden just nu samt diskution om hur NNS bör arbeta framgent.

Konferensens inriktning var: 

 • Hur utvecklar vi FINSAM tillsammans? 
 • Hur involverar vi politiken på alla nivåer i högre utsträckning. 
 • Hur når vi politisk och finansiell samordning? Inbjudna är bl.a. Inspektionen för socialförsäkringen och politiska företrädare.

Ladda ned konferensprogrammet här:

Ikon Gr Program

Ban Tjstedesign

NNS workshop: 

Samarbete kring tjänstedesign

Den 21 augusti deltog 11 förbund i en workshop gällande tjänstedesign. 

Bakgrunden var det initiativ som togs på senaste konferensen (mars 2019) kring temat tjänstedesign arrangerat av Samordningsförbundet Centrala Östergötland där man bland annat föreslog bildandet av ett nätverk kring Tjänstedesign. En fråga ställdes då även till NNS om huruvida NNS kan ha en sammanhållande och eventuellt drivande funktion när det gäller utvecklingen av tjänstedesign hos förbunden. Som svar på detta bjöd NNS in samtliga medlemsförbund till denna workshop och temat för dagen var hur vi tillsammans och med NNS kan utveckla arbetet med Tjänstedesign.

Flera förslag framkom under dagen, bland annat:

 • Samarbete med akademi och myndigheter.
 • Det behövs mötesarenor för kunskapsutbyte och lärande.
 • Stora vinster med sammanhållet arbete i stället för arbete i öar.
 • Utbildningsbehov kring tjänstedesign.
 • En nationell samordnare för förbunden med kunskap om tjänstedesign behövs. Som motor och struktur i arbetet men även för inspiration, kunskap och kontakter.
 • En arbetsgrupp/utvecklingsgrupp utsågs för att påbörja arbetet.
 • Ett samlat dokument med bakgrund och utvecklingsstrategier.
 • Höstkonferensen ska användas för att inventera och mobilisera.
 • Vi ska söka finansiärer brett från ESF via forskningsanslag till egenfinansiering.

Knapp Minnesant

Ban Almed 19 Film Sem

Almedalen 2019, filmat seminarium: 

Jämställd samordnad välfärd

Under Almedalsveckan hölls ett seminarium om hur viktigt det är att ha jämställdhetsperspektiv med i samverkansarbetet.

Charlotte AxelssonSamordningsförbundet InsjöriketUlrika Eklundkonsult och utbildare samt Jonas WellsSödra Dalarnas Samordningsförbund höll i seminariet som modererades av Kjell SjundemarkSamordningsförbundet Södertälje.

Seminariet filmades och kan ses i sin helhet. Klicka på bannern för att se det inspelade seminariet.

Ban Link Video Almedalen 19

Ban 2 Isf 2019

Utvärdering av samverkan: 

Samordningsförbunden gör skillnad

ISF (Inspektionen för socialförsäkringar) har på uppdrag av regeringen granskat samverkan genom samordningsförbund. Den andra av sammanlagt tre rapporter har nu publicerats. 

I den andra papporten skriver isf bland annat: 
"Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda jämfört med kommuner som inte är med i ett förbund”.

Bland annat hittar isf följande effekter i kommuner som är med i samordningsförbund:

 • Andelen personer med sjukpenning minskar.
 • Andelen personer med sjuk- och aktivitetsersättning ökar.
 • Andelen män som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete ökar. 

Den tredje och sista delen av granskningen kommer i december 2021. Den ska beskriva effekterna av samordningsförbundens verk­samhet på individ­nivå.

Grey LinennsDen första rapporten har titeln:
Samordningsförbundens organisering och verksamhet
Ikon Gr Rapport

Den andra rapporten har titeln:
Gör samordningsförbund någon skillnad?
Ikon Gr Rapport


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook