Banner Sntoppa Valdet

Banner SV Unga Snabb 1

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

Kalendarium

NNS årsmöte som skulle ha hållits den 24 mars ställdes in på grund av Corona-epidemin.

Årsmötet kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.

 

2 oktober 2020
Workshop: Politisk och finansiell samordning

 

Corona-viruset påverkar oss alla och våra verksamheter

Marie Svensson 2019 684X1024

Marie Svensson
Ordförande i NNS

För närvarande drabbas vi alla på olika sätt av Corona-viruset. Vi kan själva vara smittade eller så  kan någon av våra nära och kära eller kolleger vara eller bli det.  

Vår vardag och vårt uppdrag påverkas

Våra arbetsplatser kan helt plötsligt bli, om inte tomma, så i alla fall mycket glesare.

Vi kan inte träffa våra kolleger och deltagare i verksamheter på samma sätt som vi gjort tidigare. Samtidigt är våra myndigheter och arbetsplatser styrda av nya direktiv som påverkar deras verksamhet och vårt samarbete. 

Allt detta påverkar vår vardag och vårt uppdrag. Vårt uppdrag, att stödja myndigheters samverkan, har fått helt andra förutsättningar och försvårar det direkta mötet med våra invånare. 

Många av oss arbetar på distans eller hemma vilket också påverkar arbetssituationen och vår effektivitet. 

NNS årsmöte är inställt, där bland annat nya ledamöter skulle väljas och som skulle leda NNS arbete.

Nya sätt att samarbeta behöver utvecklas

Det  arbete som vi driver tillsammans i NNS behöver sannolikt hitta nya och komplementära former.

I allt detta är det viktigt att vi fortsätter att både försöka bibehålla och utveckla våra arbetssätt gentemot våra invånare. 

Vi behöver varandras stöd än mer

Det kan lätt bli så att vi får ett stort fokus på vårt inre arbete. Det kan vara viktigt under en begränsad tid, för att få det att fungera. 

Här behöver vi hjälpas åt och utbyta erfarenheter från och mellan samordningsförbunden om hur vi kan hantera och utveckla våra arbetssätt.

Sök kontakt med varandra och med NNS

Jag vill uppmana alla medlemmar i NNS att söka kontakt med varandra och med NNS. Gärna  genom att använd de digitala verktyg som finns.

Sök kontakt för att dela med dig, att lyssna in kollegerna och bry dig om.

När vi kommit igenom detta så hoppas jag att vi tillsammans kan se på den här perioden som något visserligen  utmanande men också lärorikt.

Marie Svensson


Ban JAMY

NNS - Covid 19 och våld: 

Effekterna för våldsutsatta grupper på grund av Coronapandemin

NNS medverkar i ett regeringsuppdrag som genomförs av Jämställdhetsmyndigheten för att 
identifiera arbetssätt för att kunna sprida information om de negativa effekterna för olika våldsutsatta grupper på grund av coronapandemin.

knapp_GR_readMore

Ban Stoppa Webbkonf 2020

NNS - Stoppa våldet: 

Webbkonferens om HRV, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap

Den 7 september 2020 arrangerar NNS en webbkonferens med fokus på HRV, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap.

Målgrupper för konferensen är 

  • teammedlemmar vid piloter och Grupp2
  • kontaktpersoner, förbundschefer och styrelseledamöter vid samordningsförbund
  • ledamöter vid NNS
  • personer hos de samverkande myndigheterna inom regeringsuppdraget.

Läs mer i programmet om konferensen och hur du anmäler dig.

Ikon Gr Program

Grey Linenns

NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsmyndigheten och Socialstyrelsen i ett regeringsuppdrag med målet att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt att förmedla adekvata insatser mot detta.

Ban Brukarmedverkan

NNS - Indikatorer för finansiell samordning: 

Mål, medverkan och kunskap 

 En genomlysning av hur NNS-enkäten kan användas i arbetet med att förstärka brukarmedverkan.

På uppdrag av NNS har Ulla-Karin Schön, professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet granskat de resultat av NNS-enkäten 2019 som handlar om brukarmedverkan.

Resultaten diskuteras i en rapport och förslag förs fram om hur samordningsförbundets verksamheter och ledning kan arbeta vidare med kvalitetsutveckling kring brukarmedverkan. Förslagen om hur ett fortsatt arbete med brukarmedverkan kan utformas tar sin utgångspunkt i Shiers delaktighetsmodell (Shier 2001), samt aktuell forskning inom området.

Ikon Gr Rapport

 

Grey Linenns

Intervju med Ulla-Karin Schön

Jonas Wells har video-intervjuat rapportens författare. Klicka på bannern för att se intervjun.

Ban Video Ulla Karin Schonl

Ban Politiskfinansiell Samordning

Föreningen NNS: 

Politisk och finansiell samordning

NNS har tillstyrkt en motion om att NNS skall verka för att införa Politisk och Finansiell samordning. En arbetsgrupp har skapats bestående av Irma Görtz, Patrik Engström, Jonas Wells, Peter Johansson, Mikael Holmlund och Ola Andersson.

Hur införandet ska genomföras kommer att diskuteras vid NNS höstmöte.

Två workshops kommer att genomföras där samordningsförbunden Östra Östergötland och Umeåregionen kommer att beskriva hur de arbetat med införandet av systemet.

Den första workshopen genomförs den 15 juni kl 10.00 – 12.00 och vänder sig till förbundschefer och sker digitalt.

Den andra workshopen genomförs den 2 oktober kl 10.00 -15.00 och vänder sig till förbundschefer och ordföranden. Om möjligt blir detta möte fysiskt i Stockholm (alternativt digitalt).

I mitten av juni kommer NNS sända ut underlag som beskriver hur och vad som har utvecklats i de två förbunden, samt länk till mötet. 

Man behöver inte föranmäla deltagande i det digitala mötet, det är bara att koppla upp sig.

Jonas Wells, Peter Johansson och Mikael Holmlund har tagit fram rapporten  Vad kan ”politisk och finansiell samordning” betyda? Två exempel belyses som underlag för fortsatt dialog

knapp_GR_läsRapport


Ban Skattered Corona

Skatteverket: 

Särskilda skatteregler med anledning av coronaviruset

Här kan du läsa om de skatteregler som regeringen beslutat om med anledning av coronaviruset. Det rör bland annat nedsättning av arbetsgivaravgift för företag och organisationer med upp till 30 anställda.

knapp_GR_readMore 

2 Ban NNS Nytt 1 2020

NNS-nytt nr 1-2020 har som tema NNS och samordningsförbundens nationella projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Projektet utgör en del av ett gemensamt regeringsuppdrag tillsammans med Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Jämställdhetsmyndigheten.

knapp_GR_readMore

Ban Arb Miljo Gtb

Samordningsförbundet Göteborg: 

Handbok för arbetsmiljö

Samordningförbundet Göteborg har tagit fram en handbok för arbetsmiljö inom sitt förbund. 

För de förbund som planerar att ta fram sin egna policy inom arbetsmiljöområdet kan Samordningsförbundet Göteborgs policydokument vara ett exepmpel på hur den kan utformas. 

Ikon Gr Laddaned

Ban Zandra Radiointervju

Unga utsatta för våld av partner söker stöd

Många unga har det senaste året sökt stöd hos den nya nationella stödverksamheten ungarelationer.se, som vill motverka killars våld mot tjejer och våld i unga relationer.

Zandra Kanakaris är generalsekreterare för stiftelsen 1000 möjligheter, som bland annat har skapat webben ungarelationer.se

Zandra Kanakaris intervjuades i Sveriges Radio P1 den 24 mars 2020.

 Klicka på bilden ovan för att  lyssna på intervjun.

Ban Zandra TV4

Zandra Kanakaris medverkade även i TV4 Nyhetsmorgon den 24 mars 2020. 

Klicka på bilden ovan för att se inslaget.


Ban Corona

Coronaepidemin medför en högre risk för våld i nära relationer

Barn och kvinnor/män som lever i familjer där det finns en partner eller en förälder som utövar våld befinner sig nu i en allvarlig samhällssituation som medför en högre risk att utsättas för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Våldet mot kvinnor och barn ökar under perioder där familjemedlemmar tillbringar mer tid tillsammans. Dagens allvarliga samhällssituation pga Coronaepidemin medför bland annat en stark oro för att förlora arbete och därmed försörjning. Oro för egen och andras hälsa samt begränsade möjligheter att röra sig fritt. Denna negativa kombination av starka yttre påfrestningar utgör en högre risk för våld i nära relationer.

knapp_GR_readMore

Ban Indiatorer 2019

Föreningen NNS: 

Aggregerat resultat för indikatorenkäter 2019

Rapporten (utgiven 2020) redovisar svar från indikatorenkäter till fyra olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts –pågående och – avslut), personal, styrelser och parternas chefsgrupp. 

Totalt består denna rapport av data från 5.278 insamlade enkäter. Det betyder att jämfört med förra årets 4.414 svar har antalet respondenter ökat med 863 personer, det vill säga med 20 procent. Jämfört med tidigare års undersökningar har också en väsentligt större andel av de svarande deltagarna angett bakgrundsvariabel kön. Det beror troligen på att tidigare enkät utan könsfråga har tagits bort samt att vikten av att kunna särredovisa svar utifrån kön betonats. Både dessa åtgärder är en följd av den jämställdhetsanalys NNS gjorde på förra årets rapport under sommaren 2019.

Ikon Gr Rapport

Ban 2 Isf 2019

Utvärdering av samverkan: 

Samordningsförbunden gör skillnad

ISF (Inspektionen för socialförsäkringar) har på uppdrag av regeringen granskat samverkan genom samordningsförbund. Den andra av sammanlagt tre rapporter har nu publicerats. 

I den andra papporten skriver isf bland annat: 
"Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda jämfört med kommuner som inte är med i ett förbund”.

Bland annat hittar isf följande effekter i kommuner som är med i samordningsförbund:

  • Andelen personer med sjukpenning minskar.
  • Andelen personer med sjuk- och aktivitetsersättning ökar.
  • Andelen män som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete ökar. 

Den tredje och sista delen av granskningen kommer i december 2021. Den ska beskriva effekterna av samordningsförbundens verk­samhet på individ­nivå.

Grey LinennsDen första rapporten har titeln:
Samordningsförbundens organisering och verksamhet
Ikon Gr Rapport

Den andra rapporten har titeln:
Gör samordningsförbund någon skillnad?
Ikon Gr Rapport


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook