Banner SV Snabb 2

Ban Vald Bland Unga 2

Ban Vald For Konf

Ban Vald Erf Nyheter

Ban Vald Ytterligare Info


Att öka upptäckten av 
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Det är vad regeringsuppdraget handlar om som NNS drivit
tillsammans med flera samordningsförbund från hösten 2019.

Här har vi samlat information, stödmaterial och föreläsningsvideor
med mera som rör regeringsuppdraget.

Vald Bild


Stödmaterial

2 Affisch Vald

Klicka på bilden
för att ladda ned affischen.

2 Img Folder Vald

Klicka på bilden 
för att ladda ned foldern.

Ban Spegelv Forbund

Spegelvända genomförandeplaner
för förbund.

Klicka på bilden 
för att ladda ned pdf-version.

Ban Spegelv Mentorer

Spegelvända genomförandeplaner
för mentorer.

Klicka på bilden 
för att ladda ned pdf-version.


Bas- och metodutbilning

Ban Basutb 20 11 04

Basutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

– en fråga om hälsa, liv och död

Den 4 november 2020 genomfördes en basutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Föreläsare var Anita Kruse, ansvarig inom våldsområdet vid NNS. 

Arrangörer var:

Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland
Länsstyrelsen i Östergötland
Svenska ESF-rådet
Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS.

Utbildningen filmades. Klicka på bilden ovan eller knappen Se filmen för att se utbildningen.

knapp_GR_film

Grey Linenns

Föreläsningspresentation

Här kan du ladda ned Anita Kruses föreläsningspresentation.

Ikon Gr PresentationGrey Linenns

Knapp Fr Sv

Knapp BAS Innehall

Ban Metodutb 20 12 14

Metodutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

– en fråga om hälsa, liv och död

Den 15 december 2020 genomfördes en metodutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Föreläsare var Anita Kruse, ansvarig inom våldsområdet vid NNS. 

Arrangörer var:

Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland
Länsstyrelsen i Östergötland
Svenska ESF-rådet
Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS.

Utbildningen filmades. Klicka på bilden ovan eller knappen Se filmen för att se utbildningen.

knapp_GR_film

Grey Linenns

Föreläsningspresentation

Här kan du ladda ned Anita Kruses föreläsningspresentation.

Ikon Gr Presentation

Ban Film Reguppdr 19 21

Regeringsuppdraget under 2019-2021

Klicka på bilden för att se en film om
NNS och samordningsförbundens arbete inom regeringsuppdraget under 2019 till och med 2021.

knapp_GR_film

Grey Linenns

Ban Josas Bok

Hur kan en kombination av psykiskt och fysiskt våld i nära relation se ut?

Anita Kruse har sammanställt ett utdrag ur Josas bok, som Marie Nilsson Lind skrev som sin syster, artisten Josefin Nilsson.

"- Det här förhållandet hade bara blivit destruktivt, det var inte längre kärlek som band oss samman, utan allt det onda. Det var som att min hjärna skrek förtvivlat, likaså min kropp och hjärtat var sargat. Jag visste varken ut eller in, så jag stannade kvar. Jag såg vad kärleken kunde vara.

Men ändå stannade jag kvar, rädd för det mediala och rädd för vart det skulle ta vägen."

knapp_GR_readMore


Ban Hanna Ohlsson

"Det farliga lyssnandet"

– Intervju med Hanna Ohlsson, legitimerad psykoterapeut, handledare och författare

Hanna ger i denna intervju handledning om hur du som möter personer med erfarenheter av våld kan påverkas av deras berättelser. 

"Det farliga lyssnandet" och "sekundär traumatisering" vad betyder det?

Ban Video V Felitti

Barntrauman påverkar livet

Barndomstrauma kan göra dig sjuk som vuxen, det menar läkaren och forskaren Vincent J. Felitti. Han är grundare av studien som kallas ACE (Adverse childhood experiences), som djupgående analyserat 17.000 vuxnas barndomsupplevelser. 

knapp_GR_film

Ban Satistik Vald

Statistik om våldet bland deltagare i förbundens finansierage insatser

Den första analysen av 1.260 unika personers besvarade frågeformulär om olika former av våld visar att det är stor ökad risk att utsättas för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld om man under sin uppväxt har sett och hört ett definierat våld mellan närstående än om man inte har gjort det.

Den andra analysen bygger på 758 (år 2021) unika personers svar och 2.100 svar (år 2022) på frågeformuläret om våld. Analyserna visar dels att det finns en samstämmighet mellan de båda mättillfällena dels att det är betydligt fler kvinnor än män som utsätts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Klicka på bilden ovan eller på knappen här nedan för att öppna och ladda ned en pdf med statistik som visar detta.

Ikon Gr Laddaned


Användbara dokument

Sju frågor om våld (FOV)

Ban SV FOV 2023

Bildstöd till frågeformulär om våld

2 Ban BILDSTOD

Checklista till frågeformulär om våld

2 Ban CHECKLISTA

Metodstöd att ställa frågor om våld till vuxna

2 Ban METODSTOD

Blankett för orosanmälan

2 Ban OROSANMALNING

Vad bör en orosanmälan innehålla

2 Ban CHECK OROS

Medicinsk riktlinje

Regional medicinsk riktlinje för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap – Västra Götalandsregionen
Kan i tillämpliga delar även användas av andra verksamheter än hälso- och sjukvården (tex  socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen).

2 Ban MEDICINSK RIKT


Hedersrelaterat våld - föreläsningar

Ban Video Malmqvist

Christina Malmqvist

Länsstyrelsen Östergötland

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Socionom

Föreläsningen handlade om:

 • Vad  är heder och hur uttrycks det?

 •  Erferanheter från stödtelefon. 

 • Genomgång av en kartläggning om samband mellan att inte få välja partner själv och våldsutsatthet.

Ban Video Moini

Anneli Moini

Länsstyrelsen Östergötland

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Polis

Föreläsningen handlade om:

 • Genomgång av gällande lagstiftning, i synnerhet den som trädde i kraft 1/7 2020.

 •  Beskrivning av domar avseende utreseförbud och tillfälligt utreseförbud och praktiskt arbete utifrån dem.

 • Vikten av samverkan när det gäller utredning och handläggning av hedersrelaterade ärenden.

Ban Video Hellberg

 My Hellberg

TRIS - Tjejers rätt i samhället

Kanslichef

Föreläsningen handlade om:

 • Ung 018 – En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala presenteras. 

 • Förekomsten och karaktären av hedersrelaterat våld och förtryck mot individer med intellektuell funktionsnedsättning.

 • Om de särskilda sårbarhetsfaktorerna när det gäller gruppen med intellektuell funktionsnedsättning.

Ban Video Thorn

 Mikael Thörn

Jämställdhetsmyndigheten
JÄMY

Senior utredare, expert på hedersrelaterat våld och förtryck

Föreläsningen handlade om:

 • Den nationella strategin.

 • Konventioner och mänskliga rättigheter.

 • Könsstympning av flickor.

 • Covid-19 och våldsutsatthet.

 • Granskning av en kommuns arbete – kommission – vad brister och vad behöver utvecklas när det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck?

Föreläsarnas presentationer

Pres Malmqvist

Christina Malmqvist
Länsstyrelsen Östergötland

Pres Moini

Anneli Moini
Länsstyrelsen Östergötland

Pres Hellberg

My Hellberg
TRIS - Tjejers rätt i samhället

Pres Thorn

Mikael Thörn
Jämställdhetsmyndigheten
JÄMY


Hedersförtryck.se – webb och stödtelefon för yrkesverksamma

Ban Hedersfortyck

Stöd för yrkesverksamma i frågor om hedersförtryck

Hedersförtryck.se är en webbsida med information riktad till yrkesverksamma som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Den drivs av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland som sedan 2005 haft uppdrag från regeringen att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Knapp Stodtelefon

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor? Då kan du ringa den nationella stödtelefonen. 

Telefonnumret är 010-223 57 60.

Syftet med stödtelefonen är att stötta aktuella aktörer så att utsatta barn och vuxna ska få det stöd och skydd som de har behov av och rätt till.

Till stödtelefonen kan du ringa såväl i ett akut skede som i frågor som rör förebyggande insatser eller långsiktigt stöd.

Det kan bland annat röra frågor om bemötande, att upptäcka utsatthet, hot- och riskbedömningar, omhändertaganden och placeringar, samverkan och information om gällande lagstiftning.

Stödtelefonen är öppen helgfria vardagar mellan klockan 9-16.

Mer information om stödtelefonen och öppettider finns på webbsidan hedersförtryck.se.

Ikon Gr Link

Knapp Anmalninsskyldighet

Du som arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa.

Det gäller bland annat dig som är anställd inom hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten eller kriminalvården.

Länk till Socialstyrelsens webb om regelverket:
Ikon Gr Link

Grey Linenns

Ytterligare information och länkar

På webbsidan hedersförtryck.se finns mer information samt länkar till myndigheter och organisationer som verkar inom området. 

Ikon Gr Link

Grey Linenns

Information och föreläsningar om HRV

Information och videoföreläsningar om hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning och tvångsäktenskap finns samlat på vebbsidan nnsfinsam.se/hrv-konferens

Ikon Gr Link


Ban Stoppa Valdet